dinsdag, 12 november 2019
   
Wie is Rasch b.v.

ALGEMENE VOORWAARDEN RASCH BV SAFETY @ WORK

Artikel 1: Algemeen Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.Onder de "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbiedingen Tenzij uitdrukkelijk een termijn is genoemd, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.Alle bij een aanbieding versterkte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de vorige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4: Prijzen Tenzij anders vermeld geschieden alle opgave onder voorbehoud van prijswijziging. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; vermeld in Euro's eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.Ingeval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestiging moet worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze gronde te ontbinden.

Artikel 5: Levering en levertijd Voor de levering van producten beneden 200,-- euro worden vracht- en administratiekosten in rekening gebracht.De verzending van de goederen geschiedt tot aan het ogenblik van aflevering voor ons risico. De aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de zaken binnen de normale bedrijfsopeningstijden voor het magazijn op het afleveringsadres zijn geplaatst. Indien de bestelde zaken ter aflevering zijn aangeboden, doch die levering onmogelijk is gebleken, staan de zaken ter beschikking van de koper opgeslagen voor zijn rekening en risico.Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn slechts aansprakelijk indien wederpartij ons schriftelijk ingebreke heeft gesteld en nadat ons een redelijke termijn tot nakoming gegund is.

Artikel 6: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming Onder niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt te deze verstaan: elke tekortkoming in de nakoming die volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in ieder geval niet toegerekend worden in geval van: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim, brand, transportmoeilijkheden, het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming veroorzaakt zich niet meer voordoet. Is de tekortkoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en daaraan verbonden gevolgen.Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de niet toerekenbare tekortkoming is gebleken.

Artikel 7: Garantie Op de door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan ons wordt verleend en jegens ons wordt nagekomen.Er wordt in ieder geval geen garantie gegeven indien het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of gebruik voor chemische middelen.

Artikel 8: Aansprakelijk Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn niet gehouden tot vergoeding van enige schade welke aard dan ook, direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende en onroerende zaken danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schaden als gevolg van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of gebruik voor chemische middelen.Behoudens de dekking van onze aansprakelijkheidsassuradeuren is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.

Artikel 9: Reclames Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks- binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aarde en de grond der klachten.Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan kunnen reclames niet meer door ons in behandeling wordengenomenIndien de reclame door ons gerond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht, blijven de zaken eigendom. De zaken kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken van een vordering van een derde.
 • In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance , faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of liquidatie van de zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 11: Betaling

 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giro afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 • Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 • In gevallen dat de wederpartij:
  • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  • enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
  • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interesten.

Artikel 12: Rente en kosten

 • Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% verschuldigd over het nog een openstaande bedrag. Indien de betaling na 30 dagen vanaf de factuurdatum nog niet heeft plaatsgevonden is de wederpartij een rente van 8% verschuldigdop het nog openstaande bedrag.
 • Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 13: Toepasselijk recht

 • Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillen

 • Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de , binnen ons vestigingsgebied, bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover wettelijke bepalen dit toestaan.
 • Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies

Rasch is de allround specialist in persoonlijke beschermingsmiddelen. Het bedrijf dat veertig jaar bestaat en van oudsher werkhandschoenen produceerde, staat bekend vanwege het brede en diepe assortiment. Uitstekende service, deskundig advies en persoonlijke betrokkenheid maken de dienstverlening compleet. Het assortiment van Rasch is onderverdeeld in de volgende segmenten:

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen 
  (zoals veiligheidsschoenen, handschoenen, valhelmen en adembescherming)

 • Disposable kleding  
  (zoals haarnetjes, overalls, steriele handschoenen en schoenovertrekken)

 • Bedrijfskleding indien gewenst met bedrijfslogo, gedrukt of geborduurd. 
  (zoals overalls, t-shirts, sweatshirts, werkbroeken, regenkleding, winterkleding)

Rasch is een ambitieus bedrijf met een jong en vooruitstrevend team. Er wordt dan ook doorlopend gewerkt aan verbreding van het assortiment en het inventariseren van de klantbehoefte. Dat het de klant aan niets ontbreekt, blijkt wel uit het feit dat een flink aantal klanten al meer dan 20 jaar tevreden is!

"Official dealer Tricorp Workwear"